Блог

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТИТЕ НА НСНИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТИТЕ НА НСНИ
Висока подкрепа за инициативата за регулиране на бранша на недвижими имоти

На 6 април 2017 г. в София Хотел Балкан сред своите членове, председатели, официални гости, журналисти, банки, партньори, колеги от бранша и приятели, Национално сдружение Недвижими имоти отбеляза тържествено 25 години от създаването си. Събитието беше открито от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, а в официалната част участие взеха официалните гости, представители на: КЗП, БТПП, КРИБ, Нотариалната камара, Камарата на инженерите по геодезия, Съдии по вписванията, Софийската адвокатска колегия, Камарата на независимите оценители, Българския институт по стандартизация и др.

По време на събитието беше обсъден и един от най-належащите въпроси в бранша, а именно неговата регулация. Председателят на НСНИ инж. Ирена Перфанова направи презентация на основните моменти в концепцията за регулативно-регистрационен режим на посредническата и консултантска дейност за недвижими имоти, създадена от работна група към Сдружението, след задълбочен анализ и консултации за възможностите за реализиране на този процес в страната, при отчитане на новите промени настъпили в професията и общите икономически тенденции в Европа.

Присъстващите 150 брокери и агенти на недвижими имоти в залата имаха възможност да дадат своето мнение за инициативата на НСНИ като попълнят подготвенa за целта анкетa. След обработването им бяха обобщени следните резултати:

 1. Според 88,64% от анкетираните посредническата и консултантска дейност при сделки с недвижими имоти трябва да бъде регулирана чрез закон. 5,68% смятат, че не трябва да има закон, други 5,68% нямат особено предпочитание.

 2. Общо 87,78% одобряват разделяне на посредниците/консултантите на две професионални нива „агент“ и „брокер“ в зависимост от тяхната степен на квалификация и опит. 68,89% смятат за справедливо това предложение; 18,89% одобряват предложението, като смятат, че е необходимо да има допълнителни изисквания; според 12,22% подобно разделение не е необходимо.

 3. Според 58,24% изложените условията за вписване в професионалния регистър на лица като „брокер на недвижими имоти“ са достатъчни. Според 26,37% условията трябва да са по-високи. 9,89% от анкетираните са на мнение, че е достатъчно да се вписват само агенциите в регистъра. Според 5,49% вписването в регистъра трябва да става без наличието на специфични условия, а за всеки, който иска да извършва тази дейност.

 4. Според 50% от анкетираните предложените условия за вписване в професионалния регистър на лица като „агент за недвижими имоти“ са достатъчни. Според 29,35% те трябва да са по-високи, а 6,52% смятат, че трябва да се приложи по-облекчен режим.

 1. Относно образователния ценз на специалистите в бранша според 37,36% от анкетираните те трябва да имат минимум средно образование, а други 31,87% смятат, че трябва да има допълнително условие за минимален среден успех 4,00 от дипломата за завършено средно образование. Според 24,18% заетите лица в бранша трябва да са задължително със завършено висше образование. Само 6,59% от анкетираните са на мнение, че образованието не е от значение за професията.

 2. Задължителната професионална подготовка за агенти на недвижими имоти - 54,26% смятат, че агентите на недвижими имоти трябва да преминат през поне минимално задължително професионално обучение, за да получат право да упражняват дейността си, а според 22,34% това трябва да става само по желание. 19,15% от анкетираните са на мнение, че не е необходимо задължително обучение, а когато работодателят прецени, че е нужно. Според 4,26% агентите на недвижими имоти също трябва да преминат през задължително обучение, но не при първа регистрация, а за да си подновят правото да упражняват дейност след тригодишен период.

 3. Според 87,78% от анкетираните създаването на регистрационния режим, чрез който лица, които не са вписани в професионален регистър не могат да упражняват професионална дейност ще намали сивия сектор и ще увеличи степента на персоналната професионална отговорност. Според 6,67% това ще затрудни бизнеса, а според 5,55% няма да промени бизнеса по никакъв начин.

 4. Според 85,06% така предложената структура на регистъра е полезна форма за регулиране на сивия сектор, защото всеки носи отговорност - и фирмата, и лицето. Според 13,79% няма да свие сивия сектор и е без значение, а според 1,15% и ще пречи на бизнеса.

 5. 64,44% не биха избрали регистрационен режим само за брокери, а агентите да не се регистрират никъде. За 12,22% регистрационен режим само за брокерите е по-удобен. Според 22,22% само агенциите трябва да се вписват в регистъра, а според 1,11% изобщо не трябва да има регистър за брокерите и/или агентите.

 6. Ползите за потребителите - според 95,55% от анкетираните професионалният регистър предполага информираност и прозрачност. Според 3,33% няма ползи от професионалния регистър за потребителите и само 1,11% не се интересуват дали има ползи за потребителите.

 7. Браншова камара - 80,53% избират създаването на браншова камара. На въпроса положително ли е тяхното отношение към създаването на браншова камара, при условие, че държавните институции не проявяват интерес към създаването на нов административен орган или екип, 54,87% са отговорили, че е положително и трябва да има регулация. Положително е отношението и на 25,66%, които са посочили разширения отговор, че камарата дава и възможност за повече гъвкавост при взимане на решения, чуваемост на професионалистите пред институциите и възможност за по- лесен контрол и взимане на решения от лица, които познават бизнеса. 14,16% биха приели смесена форма на контрол чрез държавна институция, но не само камара, а 5,31% от запитаните смятат, че регулацията трябва да се извършва само от държавен орган, без участието на бизнеса.

 8. Стриктни санкции - 93,41% смятат, че трябва да има стриктни санкции. Като допълнение 54,95% смятат, че такива трябва да има, но само когато има нарушение и на закона и на етичния професионален кодекс. Според 38,46% по този начин се държи висок контрол върху бизнеса. Според 3,3% не трябва да има строги санкции, защото те ще увеличат сивия сектор. 3,3% не смятат, че някой трябва да налага санкции изобщо.

13. Във връзка с ползите от професионалния регистър за професионалистите - 91,01% смятат, че той ще допринесе за прозрачност, повече доверие от страна на потребителите, повече отговорност между професионалистите. Според 5,62% ползите от професионалния регистър са други, а 3,37% считат, че от него няма полза за професионалистите.

14. 75,86% смятат, че не е достатъчно да се създаде професионален регистър само за агенциите за недвижими имоти, без да има специфични условия за вписване, тъй като това няма да промени нищо на пазара, а е необходим по-висок контрол. 16,09% смятат за достатъчно вписването в регистъра за агенциите да става без специфични условия за вписване в него. Според 6,9% е достатъчно да има доброволен регистър/ вписване по желание/, а според 1,15% не трябва да има никакъв регистър.

15. На 66,42 % им допада идеята комисионното възнаграждение да се заплаща само по банков път и при неизпълнение да носят отговорност както лицата получили, така и лицата заплатили сумата. От тях 33,88% смятат,че така потребителите няма да поставят условия да не им се издава фактура, защото не им трябва; според 13,22% идеята е добра, тъй като в процеса на плащане и двете страни трябва да носят отговорност и да бъдат санкционирани при нарушение; 11,57% са посочили, че така ще се решат проблемите с ДДС върху комисионните; 10,75% са отговорили, че това ще даде защита и на търговците срещу нелоялни потребители. 23,14% не харесват идеята, тъй като това ще създаде технически проблеми в процеса на плащане на комисионните. 2,48% не харесват идеята, тъй като така ще плащат по-високи данъци, а 4,96% от анкетираните не могат да преценят.

16. 90,53% смятат, че в момента трябва да се поднови инициативата за регулация на бизнеса. Според 74,74% отдавна е назрял моментът за регулация на бизнеса с недвижими имоти. Според 10,53% от запитаните сега е точният момент и според 5,26% после ще бъде късно. Според 5,26% моментът е изпуснат, а според 4,21% няма нужда от регулация.

17. 93,8% одобряват инициативата на НСНИ за регулация на бизнеса. 36,28% отговарят, че са я очаквали с много надежда, други 29,2% смятат, че това е знак за промяна към по- добро, 28,32% определят, че вярват и подкрепят инициативата. 5,31% не са оптимисти, че нещо ще се случи, 0,88% не одобряват инициативата, защото е срещу техните интереси, а 0,88% нямат специално мнение по този въпрос.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТИТЕ НА НСНИ