ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ I

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сайтът www.ogledi.bg е собственост на ”ОгледиБг“ ООД – дружество със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 62, вх.А, ет.3, офис 10, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204008701, представлявано от Симона Мирчева – Управител, наричано за краткост „Дружеството“.

1.2. Всички приложения и модули на този сайт, също са собственост на ”ОгледиБг“ ООД. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ”ОгледиБг“ ООД, от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет сайта, които използват услугите, за които се изисква регистрация.

1.3. ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на www.ogledi.bg може да бъде всяко физическо лице или представител на юридическо лице.

1.4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Ако изрично, не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ. Сайтът не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Последен вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види по всяко време на адрес: https://ogledi.bg/bg/info/obshti-usloviq

1.5. С посещаването на уебстраницата на ”ОгледиБg“ООД, Вие се съгласявате с правилата и условията за ползване на сайта. Правилата и принципите са създадени единствено с цел да се осигури безопасно и полезно посещение, както и да се се защитят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при използването на сайта.

РАЗДЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. Сайтът се стреми да предостави надеждни, действителни и своевременно актуализирани обяви на недвижими имоти. Въпреки това, не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на публикуваните оферти, нито за тяхната актуалност. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами публикуват своите обяви. Възможни са корекции на ОБЯВИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по всяко време.

2.2www.ogledi.bg се стреми да осигури непрекъсната достъпност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до сайта, като си запазва правото във всеки един момент и без предупреждение да прекъсне достъпа до сайта поради технически или други причини, както и да преустанови осъществяването на услугите, без това по някакъв начин да ангажира отговорността на www.ogledi.bg за тези прекъсвания или за последствията, до които те може да са довели за отделен ПОТРЕБИТЕЛ или трети лица.

2.3. ”ОгледиБг“ ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.

2.4. ”ОгледиБг“ ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от сайта."ОгледиБг" ООД не управлява офертите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

РАЗДЕЛ III

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

3.1. www.ogledi.bg е интернет сайт с основна цел РЕКЛАМА на недвижими имоти които се визуализират, чрез панорамни турове на 360 градуса /виртуална реалност/, публикувани/възложени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за рекламиране. Под рекламиране в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се има предвид публикуване на обяви на ИМОТ/И, от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в интернет платформата на www.ogledi.bg. Освен рекламата на обявите в сайта, ИМОТИТЕ се рекламират в специално регистриран на „OгледиБг“ООД канали:

https://www.youtube.com/channel/UCyU_6iKUDBbt_PDPkK9N-FQ

https://www.facebook.com/ogledibg/?fref=ts

https://www.instagram.com/ogledibg/

https://www.pinterest.com/ogledibg/

3.2. За целите на дейноста, извършвана от „ОгледиБг“ ООД, на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предлагат следните услуги, с оглед постигане на максимална ефикасност на рекламата за промотирания ИМОТ, а именно:

3.2.1. Направа на 360 /триста и шестдесет/ градусова панорамна визуализация тур на ИМОТА, като имота се заснема, материала се обработва, сглобява и прикача към офертата на ПОТРЕБИТЕЛЯ от екипа на „ОгледиБг“ООД, като за целта “ОгледиБг” ООД има право да позва подизпълнители или трети наети лица. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие панорамните турове / виртуални разходки да бъдат качени и публикувани в сайта към техните оферти.

3.2.3. Направа на 360 градусов видеоклип на ИМОТА, като имота се заснема, материала се обработва и прикача към офертата на ПОТРЕБИТЕЛЯ от екипа на „ОгледиБг“ ООД, като за целта “ОгледиБг” ООД има право да позва подизпълнители или трети наети лица. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие видеоклиповете да бъдат качени и публикувани в сайта, както и в канала https://www.youtube.com/channel/UCyU_6iKUDBbt_PDPkK9N-FQ.

3.2.4. Направата  на до 20 (двадесет) броя, професионалнo заснети фотографии, които обработва и прикача към офертата на ПОТРЕБИТЕЛЯ от екипа на „ОгледиБг“ ООД, като за целта “ОгледиБг” ООД има право да позва подизпълнители или трети наети лица. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие снимките да бъдат публикувани в www.ogledi.bg.

3.2.5.Всички гореописани рекламни материали преди да бъдат прикачени се брандират с логото на “ОгледиБг” ООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да има каквито и да било претенции към това.

3.2.6. Достъп до информацияta и базaта данни през интерактивна платформа, платени и безплатни обяви.

3.3.www. ogledi.bg предоставя УСЛУГИТЕ при посочените по - долу УСЛОВИЯ:

3.4. Заявяването за публикуване на ОБЯВИ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на този сайт се осъществава от самите тях, след което прикачването на описаните по-горе, се осъществява единствено от представители на „ОгледиБг“ООД, след тяхното заплащане./Изключения се допускат в промоционални периоди/.

3.5. Всички изброени в Общите Условия предоставяни услуги се осъществяват, след необходимото им заявяване и надлежно извършеното им заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Всички цени според вида на услугата и броя на заявените за рекламиране ИМОТИ са коректно посочени в ценовия лист, който е видим за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на адрес: https://ogledi.bg/bg/info/ceni и е на тяхно разположение. При промяна на цени на услуги ще се считат за валидни тези посочени към момента, към който е заявена поръчката за извършване на съответната услуга. Всички цени са в български левове.

3.6. Сроковете за предлаганата от реклама на интернет страницата са за период не по-кратък от седем дни, съобразно посочените в сайта условия. След изтичането на платения срок “ОгледиБг” ООД няма задължение да държи съдържанието на имота на своята страница. Същата може да бъде оставена единствено и само, след подновявяване на срока от страна на Потребителя, като същият трябва да заплати съответната цена за това.

РАЗДЕЛ IV.

ПОРЪЧКА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА.

4.1. За да заяви избраните в Раздел III услуги, Потребителят извършва поръчка след като: се е регистрила и е публикувал своята оферта от менюто при натискане на бутона „ЗАЯВИ”. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен при регистрация да остави вярни данни за: име, ако е юредическо лице то булстат и телефон за контакт.

4.1.1. С приемане на направената по реда на настоящия раздел от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за поръчка при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати цената за извършваните услуги./изключения се допускат в промоционален период/

4.1.2. При извършване на поръчката, Потребителите се задължават да предоставят коректно верни и актуални данни. В случай, че Потребителите предоставят неверни, чужди и/или неактуални данни, „ОгледиБг” ООД има право да откаже приемането на заявката. Потребителите носят пълна отговорност за коректното им предоставяне.

4.1.3 Поръчката се счита за приета, ако въведените от Потребителя данни са валидни и пълни и след заплащане на съответната услуга, посредством настоящите Общи условия. Начините на плащане са подробно изброени в раздел V.

4.1.4. В срок от 24 часа след извършване на плащането и регистриране на същото в обслужващата банка на „ОгледиБг” ООД, фотограф е на разположение за да дойде в заявения от Вас дата и час за изпълнение на поръчката.

4.1.5. „ОгледиБг” ООД се задължава да прикачи към обявата, предмет на услугата, снимките и панорамния тур в срок до 48 часа от заснемането на имота. В случай, на непредвидени от фотографа ситуации, "ОгледиБг" ООД има правото да удължи този срок с още 24 часа.  Видеата се приказат в седемдневен срок.

4.2. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, поради причини, които „ОгледиБг” ООД не отговаря, Потребителят се уведомява за това, чрез електронно съобщение или по посочения от него телефонен номер, като му се предоставя възможност да анулира поръчката.

4.3. Потребителят (физическо лице) има право да се откаже от договора - поръчката, без да посочва причините за това. Отказът може бъде направен преди заснемането на обекта. Правото на отказ произвежда действие, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез изпращане от Потребителя на електронно съобщение на посочения в Сайта електронен адрес за кореспонденция на „ОгледиБг” ООД, след изпращане на изрично недвусмислено изявление за отказ.

4.4. Отказ от поръчка, направен след заснемане на обект, не произвежда действие. Когато поръчката е отказана, след като „ОгледиБг” ООД е предприело действия по изпълнение на поръчката, платените суми не се възстановяват на Потребителя.

4.5.1. При надлежно упражнено право на отказ от поръчка, когато Потребителят вече е заплатил същата, платената от него сума се възстановява от „ОгледиБг” ООД, посредством използваното от Потребителя при заплащането и платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на отказа.

4.5.2. Разходите за връщане на сумата при упражнено право на отказ, са изцяло за сметка на Потребителя, като с настоящата разпоредба Потребителят е съгласен, че „ОгледиБг” ООД има право да удържа разходи от сумата, която следва да бъде върната, представляваща такси за преводни нареждания.

4.5.3. Отказ за извършване на услугата от страна на Юридическо лице са недействителни и „ОгледиБг” ООД няма задължение за връщане на вече заплатени суми.

РАЗДЕЛ V

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането за извършване на услугите се извършва посредством карти или системи: Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro, EPAY.BG, Paypal.com, Изипей или банков трансфер.

5.1.1. Ако потребителят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на неговата банка Издател, където въвежда паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатва или запазва.

5.1.2. При използване на услугите на Epay.bg, Paypal.com или Изипей сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантира плащане от страна на потребителя.

5.1.3. Плащането се счита за прието в деня, в който бъде регистрирано от обслужващата банка на Дружеството.

5.2. Всички данни, които потребителят ще въведе за своите карти ще бъдат обработени в страницата и системите на обслужващите банки, които ще осигурят необходимата сигурност на процеса.

5.3.”ОгледиБг“ООД и www.ogledi.bg НЕ получават никакъв достъп до банковите/картовите данни на потребителите, не събират и не съхраняват такава информация.

5.4. Освен горепосочените методи на плащане, потребителят може да плати и на място в офиса на дружеството, за което му се издава съответния данъчен документ. Данъчна фактура може да бъде издадена и при всяко електронно плащане при поискване от страна на Потребителя.

РАЗДЕЛ VI

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСТВО

6.1.Всички права за фотографски произведения, картинки, заснемания, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, визуализации и изображения, дори и които не са изрично упоменати тук, са изключителна собственост и обект на авторското право на „ОгледиБг“ ООД и са запазени. Авторските права върху всички публикации на страницата на www.ogledi.bg притежава ”ОгледиБг“ ООД.

6.1.1. Всяко едно заснемане, извършено от представител на „ОгледиБг“ООД се счита за собственост на Дружеството. Потребителят няма право да използва направеният снимков материал, заснемания и др., извън сайта.

6.2. Съдържанието на уебстраницата е със защитени авторски права по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6.3.Всяко трето лице, използващо, който и да е от горепосочените материали без съгласието на „ОгледиБг“ООД, ще бъде санкционирано, ако няма сключен договор за предоставяне на съответните материали.

6.4.Всяка употреба на каквато и да е част от сайта, в това число публикуване на текст или част от текст на друго място, използване на плана на сайта, изборът и разположение на рубриките в него, и начина на подредба, но не само, без знанието и изричното съгласие на WWW.OGLEDI.BG и в противоречие с правилата на настоящите Общи условия, е нарушение на авторските права на Дружеството и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона и в съответствие на чл. 172 от НК.

6.5.Сайтът само предоставя услугите и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите от други страни.

6.6.Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, от които същите изхождат.

РАЗДЕЛ VII

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

Да получава УСЛУГИТЕ по РАЗДЕЛ 2 с качество и технически параметри съгласно тези Общи условия.

Да уведомява Дружеството за проблеми, свързани с ползваните услуги.

Да иска информация и справки относно ползването на УСЛУГИТЕ.

Да получава съдействие от Дружеството за правилно и ефикасно ползване на УСЛУГИТЕ, включително обслужване от служители на Дружеството за техническа поддръжка, както и консултации по телефон.

Да заявява ОБЯВИ към www.ogledi.bg при условията и сроковете на избраните УСЛУГИ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, но не е задължен, да предплаща за ползването на услуги с преференциални цени и условия. Инициативата за предплащане на по-голям брой ОБЯВИ, с които се ползват преференциални цени може да бъде само на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

РАЗДЕЛ VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на сайта се задължава:

Да посочи име, точен и валиден телефон и електронен адрес.

Да плати цената на услугата според условията, описани в информацията за нея, която информация ПОТРЕБИТЕЛЯ разбира и приема.

Да заплати разходите по извършване на услугата според условията, описани в информацията за нея.

Да осигури достъп и възможност за извършване на услугата, като допусне в границите на ИМОТА представители на „OгледиБг“ООД, за да могат да извършат заснемане на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга за ИМОТА.

В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на услугата на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за изпълнение на услугата в този срок, той ще бъде потърсен за контакт от информацията, представена в разпоредбата на чл.6.1. от същия раздел от фотограф на посочените от телефон за уговаряне на повторно посещение. При повторно посещение на фотограф и при повторно появили се обстоятелства, които препречват изпълнение на заявената и заплатена услуга, услугата се счита за изпълнена и цената по изпълнението не се възстановява.

Преди започване на заснемането за приемане на работата по извършената услуга, потребителят или трето лице подписват Съгласие за допускане в ИМОТА за заснемане. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявяването на услугата, но приема работата по извършената услуга и е на посочения от клиента ИМОТ.

Да внася при нужда промени в своите лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация,” ОгледиБг” ООД има право да скрие и/или изтрие информацията за неговата регистрация в платформата на www.ogledi.bg и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги без да му бъдат възстановявани суми по предлаганите услуги.

8.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на сайта се ангажира да НЕ:

8.2.1. Използва услугите на сайта, за да причинява вреда на трета страна по какъвто и да е начин.

8.2.2. Се представя за човек или група хора, включително и за представител на сайта, модератор на форум, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек.

8.2.3. Формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване, както и да изпраща junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти.

8.2.4. Фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се за воалира произходът на съдържание.

8.2.5. Манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на СЪДЪРЖАНИЕ, предавано чрез УСЛУГИТЕ.

8.2.6. Събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

8.2.7. Преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ.

8.2.8.Използва личните данни на други Потребители на www.ogledi.bg , до които има достъп чрез сайта, за да предлага продукти и/или услуги посредством изпращане на голям брой непоискана търговска кореспонденция (спам), както и за всякакви други търговски цели или използване на тези данни по друг непозволен начин.

8.2.9.Накърнява доброто име и търговската репутация на сайта.

8.2.10.Нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица.

8.2.11.Използва сайта за непозволени и незаконни цели.

РАЗДЕЛ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. “ОгледиБг” ООД си запазва правото да предприеме и съответните действия за ангажиране отговорността на тези лица, които нарушат разпоредбите в Раздел 6 по съответния законов ред.

9.2. ”ОгледиБг“ ООД е администратор на лични данни, съгласно реда и условията на Закон за защита на личните данни. Полага дължимата грижа за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, станали известни при попълване на всяка една електрона форма за/при извършване на услуга, както и всички данни, станали известни на Дружеството при изпълнение на задълженията. Това задължение отпада, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, ”ОгледиБг“ ООД може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ eдинствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия.

9.3.”ОледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

9.4.1. ”ОгледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които ”ОгледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ”ОгледиБг“ ООД.

9.4.2. “ОгледиБг“ ООД, чрез www.ogledi.bg не носи отговорност за сделки, сключени между потребители на сайта.

9.5. Недействителността на която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не води до недействителност на останалите техни клаузи.

РАЗДЕЛ X

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ПОДСЪДНОСТ

10.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Координатите на WWW.OGLEDI.BG

Лице за контакт Симона Мирчева

Телефон: +359 898695129

Имейл: s.mircheva@ogledi.bg

Адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко“ №62, вх.А, ет.3, офис 10

 РАЗДЕЛ XI

ТЕРМИНИ

11.1. По смисъла на настоящите общи условия за ползване на сайта WWW.OGLEDI.BG, посочените в настоящата точка термини имат следното значение:

- САЙТ - Домейн www.ogledi.bg и неговите поддомейни;

- СЪДЪРЖАНИЕТО се определя, както следва:

цялата информация на САЙТА, която може да бъде разгледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;

съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от www.ogledi.bg по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;

всяка информация, съобщена, чрез всякакви средства, от служstrong>- ДОКУМЕНТ - тези Общи условия за ползване

- ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ - в съответствие с определението, съдържащо се в чл. 45 от Глава четвърта, Раздел І от Закона за защита на потребителите: Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;

- БЮЛЕТИН / НЮЗЛЕТЪР – периодични средства за информация, изпращани изключително по електронен път, касаещи продукти, услуги и/или промоции, провеждани от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД в определен период от време, без ангажимент от страна на ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

- ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД на клиента, чрез използване на услугите на фирми, обработващи картите, избрани от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД или по банков път, независимо от начина на доставка;

- E PAY- Оператор (Ипей АД) юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели и БОРИКА, технология за това. Повече за общите условия на E PAY можете да прочетете на следния уеб адрес:  https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=terms_bg