Блог

Как да получа данъчна оценка на недвижим имот

Какво ми се случва?

Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот, на който съм собственик самостоятелно или в съсобственост с други лица. За целта ми е необходимо удостоверение за данъчна оценка на имота. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такова удостоверение.

 

За какво трябва да внимавам?

Трябва да отида до общината (Национално сдружение на общините в Република България, където мога да намеря адресите на всички общини), в която се намира моят недвижим имот и да представя следните документи:

  • Заявление по образец. Заявлението мога да намеря на сайта на съответната община;
  • Документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (например нотариален акт).

Следните документи са необходими само в определени случаи:

 
  • Удостоверение за наследници, ако искам издаване на удостоверение за имот, който съм получил по наследство.
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).
  • Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, ако такава не е била подавана до момента.

Трябва да имам предвид, че за да ми издаде общинската администрация удостоверение за данъчна оценка, трябва да съм заплатил моята част от дължимия данък за съответния имот. В случай че съм собственик заедно с други лица, е необходимо да съм заплатил само моята част от дължимия данък, но ако съм собственик на целия имот, трябва да съм платил дължимия данък изцяло.

Възможно е да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка и без да съм заплатил дължимите данъци и такси към държавата или общината, но само в случай че подпиша декларация по чл. 264, ал. 4 ДОПК, в която да декларирам наличието на тези задължения, както и съгласието си купувачът на недвижимия имот да прехвърли част от сумата по договора за продажба, съответстваща на публичните ми задължения до момента на сключване на сделката, по съответната сметка в държавния или общинския бюджет.

 

права и източник на материала - https://pravatami.bg/919 

Как да получа данъчна оценка на недвижим имот