ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ I

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сайтът www.ogledi.bg е собственост на ”ОгледиБг“ ООД – регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията гр.София с ЕИК 204008701, наричано за краткост „Дружеството“.

1.2. Всички приложения и модули на този сайт, също са собственост на ”ОгледиБг“ ООД. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ”ОгледиБг“ ООД, от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет сайта, които използват услугите, за които се изисква регистрация.С приемането на настоящите условия се счита за сключен договор по между ни.

1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на услугите на www.ogledi.bg може да бъде всяко физическо лице или представител на юридическо лице.

1.4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Ако изрично, не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ. Сайтът не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Последен вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види по всяко време на адрес: https://ogledi.bg/bg/info/obshti-usloviq

1.5. С посещаването на уебстраницата на ”ОгледиБг“ООД, Вие се съгласявате с правилата и условията за ползване на сайта. Правилата и принципите са създадени единствено с цел да се осигури безопасно и полезно посещение, както и да се се защитят ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при използването на сайта.

1.6. С приемането на Общите условия вие подписвате договор за услугите, които извършваме и се съгласявате да заплащате спрямо оказаните цени в уебстраницата, настоящето се зачита като договор между възложител и изпълнител.

РАЗДЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. Сайтът се стреми да предостави връзка с надеждни и проверени фотографи за избраните чрез платформата от вас предварително услуги. Както и реални обяви на недвижими имоти. Въпреки това, не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на публикуваните оферти от потребители, нито за тяхната актуалност. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами публикуват своите обяви. Възможни са корекции на ОБЯВИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по всяко време.

2.2. www.ogledi.bg се стреми да осигури непрекъсната достъпност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до сайта, като поради профилактики или не зависими от Дружеството причини са възможни краткотрайни прекъсвания нa достъпа до сайта .

2.3. ”ОгледиБг“ ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.

2.4. ”ОгледиБг“ ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица са претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от сайта. "ОгледиБг" ООД не управлява офертите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.5. Архив на снимков материал и обяви на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, може да се съхранява до две години назад в профил на ПОТРЕБИТЕЛ. За по-стари заснемания или обяви архивирани в сайта, "ОгледиБг" ООД не носи отговорност и периодично изтрива базата данни.

РАЗДЕЛ III

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

3.1. www.ogledi.bg е интернет сайт с две основни цели:

- предоставя надеждни фотографи за ФOТОГРАВСКИ УСЛУГИ с основна дейност заснемане на всякакъв вид имоти /движими и недвижими/, специализирани в 360 градусовите заснемания.

ХОСТВАНЕ на панорамните турове и тяхна поддръжка

- РЕКЛАМА от всякакъв характер в това число и обяви за недвижими и движими имоти, които се визуализират, чрез панорамни турове на 360 градуса /виртуални разходки /, публикувани/възложени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за рекламиране. Под рекламиране в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се има предвид публикуване на обяви на ИМОТ/И, от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в интернет платформата на www.ogledi.bg. Освен рекламата на обявите в сайта,обявите може да се рекламират в специално регистриран на „OгледиБг“ООД канали:

https://www.youtube.com/channel/UCyU_6iKUDBbt_PDPkK9N-FQ

https://www.facebook.com/ogledibg/?fref=ts

3.2. За ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предлагат следните услуги от свързан фотограф, а именно:

3.2.1. Направа на 360 /триста и шестдесет/ градусова панорамна визуализация тур на ИМОТ, като имота се заснема, материала се обработва, сглобява и прикача към акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие панорамните турове /виртуални разходки да бъдат качени и публикувани в сайта.

3.2.3. Направа на 360 градусов видеоклип на ИМОТА, като имота се заснема, материала се обработва и прикача към акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие видеоклиповете да бъдат качени и публикувани в сайта, както и в канала https://www.youtube.com/channel/UCyU_6iKUDBbt_PDPkK9N-FQ.

3.2.4. Направата на професионалнo заснети фотографии, които се прикачат към акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С приемането на настоящите Общи Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си съгласие снимките да бъдат публикувани в www.ogledi.bg.

3.2.5.Всички гореописани преди да бъдат прикачени се брандират с логото на “ОгледиБг” ООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да има каквито и да било претенции към това, същият получава правото да ги ползва за което заплаща определената такса.

3.2.6. Всички материали са на разположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ в неговия профил от където може да ги свали, и той има правото да ги ползва.

3.3.www. ogledi.bg предоставя УСЛУГИТЕ при посочените по - долу УСЛОВИЯ:

3.4. Заявяването за заснемане на недвижим или движим имот от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на този сайт се осъществава от самите тях, след което прикачването на описаните по-горе, се осъществява от фотографите. В случай, че се публикува обява за имот, то ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен сам да прикачи панорамен тур към нея. Не се допуска обявяването на имот без панорамен тур. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща реклама по тарифите в сайта.

3.5. Всички изброени в Общите Условия предоставяни услуги се осъществяват, след необходимото им заявяване и надлежно извършеното им заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Всички цени според вида на услугата и броя на заявените за рекламиране ИМОТИ са коректно посочени в ценовия лист, който е видим за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на адрес: https://ogledi.bg/bg/info/ceni и е на тяхно разположение. При промяна на цени на услуги ще се считат за валидни тези посочени към момента, към който е заявена поръчката за извършване на съответната услуга. Всички цени са в български левове. "Огледи БГ" ООД си запазва правото да прави преференциални цени на определени ПОТРЕБИТЕЛИ. За целите страните НЕ Е нужно да сключват допълнителни договори.

3.6. След изтичането на платения период на една обява “ОгледиБг” ООД няма задължение да държи съдържанието и на своята страница. Същата може да бъде оставена единствено и само, след подновявяване на срока от страна на Потребителя, като същият трябва да заплати съответната цена за това.

РАЗДЕЛ IV.

ПОРЪЧКА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА.

4.1. За да заяви избраните в Раздел III услуги, Потребителят извършва поръчка след като: се е регистрила и е заявил своята завка от менюто при натискане на бутона „ЗАЯВИ”. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен при регистрация да остави вярни данни за: име, ако е юредическо лице то булстат и телефон за контакт.

4.1.1. С приемане на направената по реда на настоящия раздел от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за поръчка при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати цената за извършваните услуги.

4.1.2. При извършване на поръчката, Потребителите се задължават да предоставят коректно верни и актуални данни. В случай, че Потребителите предоставят неверни, чужди и/или неактуални данни, „ОгледиБг” ООД има право да откаже приемането на заявката. Потребителите носят пълна отговорност за коректното им предоставяне.

4.1.3 Поръчката се счита за приета, ако въведените от Потребителя данни са валидни и пълни и след заплащане на съответната услуга, посредством настоящите Общи условия. Начините на плащане са подробно изброени в раздел V и видни за избор от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в техните акаунти.

4.1.4. В срок от 24 часа след заявяване на поръчка за заснемане, Огледи БГ предоставя информацията за заявката на фотограф и същия е на разположение,  да дойде в заявения от Потребител дата и час за изпълнение на поръчката.

4.1.5. Фотографа ще прикачи към акаута на ПОТРЕБИТЕЛЯ,  снимките и панорамния тур в срок до 48 часа от заснемането на имота. В случай, на непредвидени от фотографа ситуации, "ОгледиБг" ООД има правото да удължи този срок с още 24 часа.  В случай, че заявката е направена чрез имейл формата, то след извършването на заснемането готовите материали се изпращат на клиента на посочение от него имейл, в срок посочен в индивидуалната оферта, която същия е получил и приел.

4.2. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, поради причини, които „ОгледиБг” ООД не отговаря, Потребителят се уведомява за това, чрез електронно съобщение или по посочения от него телефонен номер, като му се предоставя възможност да анулира поръчката или промени възпрепятстващите причини.

4.3. Потребителят има право да се откаже от договора - поръчката, без да посочва причините за това. Отказът може бъде направен два часа преди заснемането на обекта. Правото на отказ произвежда действие, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез изпращане от Потребителя на електронно съобщение на посочения в Сайта електронен адрес за кореспонденция на „ОгледиБг” ООД, след изпращане на изрично недвусмислено изявление за отказ в срок до два часа преди заявение ден и час за заснемане.

4.4. Отказ от поръчка, направен след заснемане на обект, не произвежда действие. Когато поръчката е отказана, след като „ОгледиБг” ООД е предприело действия и е изпратило фотограф , то тя се заплаща от Потребителя.

4.5.1. При надлежно упражнено право на отказ от поръчка, когато Потребителят вече е заплатил същата, платената от него сума се възстановява от „ОгледиБг” ООД, посредством използваното от Потребителя при заплащането и платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на отказа.

4.5.2. Разходите за връщане на сумата при упражнено право на отказ, са изцяло за сметка на Потребителя, като с настоящата разпоредба Потребителят е съгласен, че „ОгледиБг” ООД има право да удържа разходи от сумата, която следва да бъде върната, представляваща такси за преводни нареждания.

РАЗДЕЛ V

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането за извършване на услугите се извършва посредством избор от: банков път. За всички услуги ОгледиБГ ООД издава фактури на Потребителите.

5.1.3. Плащането се счита за прието в деня, в който бъде регистрирано от обслужващата банка на Дружеството.

5.2. Всички данни, които потребителят ще въведе за своите карти ще бъдат обработени в страницата и системите на обслужващите банки, които ще осигурят необходимата сигурност на процеса.

5.3.”ОгледиБг“ООД и www.ogledi.bg НЕ получават никакъв достъп до банковите/картовите данни на потребителите, не събират и не съхраняват такава информация.

5.4. Всички плащания към “ОгледиБГ” ООД се извършват само и единствено по банков път.“ОгледиБг” ООД, както и негови представители не приемат плащания в брой. В случай, че някой от представителите на “ОгледиБг” ООД поиска от Потребител заплащане в брой, то моля сигнализирайте незабавно на оставените в сайта координати.

РАЗДЕЛ VI

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСТВО

6.1.Всички авторски права на фотографски произведения, панорамни снимки, снимки, видеа, турове са собственост на фотографа, който ги е заснел. Фотографите,  запазват завинаги своите авторски права на произведенията си, като отстъпват завинаги правото им на ползване на "ОгледиБг" ООД. И дават изричното си съгласие "ОгледиБГ" ООД да предоставя това право на ползване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на платформата безвъзмездно или срещу заплащане. 

ОГЛЕДИБГ ООД дава изричното си съгласие, потребителите да ползват заснети материали навсякъде в интернет пространството за където преценат, че са им нужни. 

6.1.1. Всяко едно заснемане, извършено от фотограф изпратен от  „ОгледиБг“ООД се счита за авторска собственост на фотографа с отстъпено право на ползване на Дружеството.

6.2. Съдържанието на уебстраницата е със защитени авторски права по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Това озаначва, че ако трето лице, което не е клиент на ОгледиБг ООД, открадне снимкови материали от сайта, то ОгледиБг ООД,  има правото да го съди за незаконо ползване на снимков материал по закона за авторските права.

6.3.Всяко трето лице, използващо, който и да е от горепосочените материали без съгласието на „ОгледиБг“ООД, ще бъде санкционирано, ако не е клиент на “ОгледиБг” ООД.

6.4.Всяка употреба на каквато и да е част от сайта, в това число публикуване на текст или част от текст на друго място, използване на плана на сайта, изборът и разположение на рубриките в него, и начина на подредба, но не само, без знанието и изричното съгласие на WWW.OGLEDI.BG и в противоречие с правилата на настоящите Общи условия, е нарушение на авторските права на Дружеството и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона и в съответствие на чл. 172 от НК.

6.5.Относно съдържанието на всички обяви, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, от които същите изхождат.

РАЗДЕЛ VII

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

Да получава УСЛУГИТЕ с качество и технически параметри, което е на сайта и съгласно тези Общи условия.

Да уведомява Дружеството за проблеми, свързани с ползваните услуги.

Да има достъп до акаунта си и да го управялва по всяко време.

Да получава съдействие от Дружеството за правилно и ефикасно ползване на УСЛУГИТЕ, включително обслужване от служители на Дружеството за техническа поддръжка, както и консултации по телефон.

Да заявява заснемане към www.ogledi.bg при условията и сроковете на избраните УСЛУГИ.

 

РАЗДЕЛ VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на сайта се задължава:

Да посочи име, точен и валиден телефонeн номер и имейл адрес.

Да плати цената на услугата според условията, описани в информацията за нея, която информация ПОТРЕБИТЕЛЯ разбира и приема.

 

Преди започване на заснемането за приемане на работата по извършената услуга, потребителят или трето лице подписват Съгласие за допускане в ИМОТА за заснемане. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявяването на услугата, но приема работата по извършената услуга и е на посочения от клиента ИМОТ.

Изключения за попълването на бланка съгласие за заснемане се допуска за клиенти с индивидуални договори в които изрично е записано, че носят отговорността за достъпа до имотите.

Потребителите могат да внасят при нужда промени в своите лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация,” ОгледиБг” ООД има право да скрие и/или изтрие информацията за неговата регистрация в платформата на www.ogledi.bg и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички услуги без да му бъдат възстановявани суми по предлаганите услуги.

8.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на сайта се ангажира да НЕ:

8.2.1. Използва услугите на сайта, за да причинява вреда на трета страна по какъвто и да е начин.

8.2.2. Формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване, както и да изпраща junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти.

8.2.3. Фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание.

8.2.4. Манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на СЪДЪРЖАНИЕ, предавано чрез УСЛУГИТЕ.

8.2.5. Събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

8.2.6. Преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ.

8.2.7.Използва данни на други Потребители на www.ogledi.bg , които са видими в сайта. За да предлага продукти и/или услуги посредством изпращане на голям брой непоискана търговска кореспонденция (спам), както и за всякакви други търговски цели или използване на тези данни по друг непозволен начин.

8.2.8.Ползва чужди снимкови материали от офертите.

8.2.9.Накърнява доброто име и търговската репутация на сайта.

8.2.10.Нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица.

8.2.11.Използва сайта за непозволени и незаконни цели.

РАЗДЕЛ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. “ОгледиБг” ООД си запазва правото да предприеме и съответните действия за ангажиране отговорността на тези лица, които нарушат разпоредбите в Раздел 6 по съответния законов ред.

9.2. ”ОгледиБг“ ООД е администратор на лични данни, съгласно реда и условията на Закон за защита на личните данни. Полага дължимата грижа за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, станали известни при попълване на всяка една електрона форма за/при извършване на услуга, както и всички данни, станали известни на Дружеството при изпълнение на задълженията. Това задължение отпада, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, ”ОгледиБг“ ООД може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ eдинствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия.

9.3.”ОледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица –  търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

9.4.1. ”ОгледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които ”ОгледиБг“ ООД чрез www.ogledi.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ”ОгледиБг“ ООД.

9.4.2. “ОгледиБг“ ООД, чрез www.ogledi.bg не носи отговорност за реализирани сделки, сключени между потребители на сайта.

9.5. Недействителността на която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не води до недействителност на останалите клаузи.

РАЗДЕЛ X

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ПОДСЪДНОСТ

10.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички спорове, породени от настоящите общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнотии в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Координати:

[email protected]

0887 555 130

 

 

РАЗДЕЛ XI

ТЕРМИНИ

11.1. По смисъла на настоящите общи условия за ползване на сайта WWW.OGLEDI.BG, посочените в настоящата точка термини имат следното значение:

- САЙТ - Домейн www.ogledi.bg и неговите поддомейни;

- СЪДЪРЖАНИЕТО се определя, както следва:

цялата информация на САЙТА, която може да бъде разгледана или достъпна чрез използването на цифрово оборудване;

съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от www.ogledi.bg по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;

всяка информация, съобщена, чрез всякакви средства, от служstrong>- ДОКУМЕНТ - тези Общи условия за ползване

- ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ - в съответствие с определението, съдържащо се в чл. 45 от Глава четвърта, Раздел І от Закона за защита на потребителите: Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;

- БЮЛЕТИН / НЮЗЛЕТЪР – периодични средства за информация, изпращани изключително по електронен път, касаещи продукти, услуги и/или промоции, провеждани от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД в определен период от време, без ангажимент от страна на ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

- ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД на клиента, чрез използване на услугите на фирми, обработващи картите, избрани от ”ОГЛЕДИБГ“ ЕООД или по банков път, независимо от начина на доставка;

- E PAY- Оператор (Ипей АД) юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели и БОРИКА, технология за това. Повече за общите условия на E PAY можете да прочетете на следния уеб адрес: https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=terms_bg