Блог

Класифицирана информация. Кой има достъп до нея?

От време на време по телевизията или по радиото чувам да се подмята термина класифицирана информация. Очевидно е, че става дума за някаква много важна информация, щом толкова се пази, но се питам какво всъщност означават тези две думи? Mога ли да изисквам за себе си такава информация, при положение че съм обикновен гражданин, а не някое високопоставено лице?

 

Коя информация е класифицирана?

Това е информация, която представлява държавна или служебна тайна, както и предоставена от друга държава или международна организация класифицирана информация. 

Държавна тайна е информация, свързана с отбраната, с външната политика и вътрешната и икономическата сигурност на страната. Ако се добера до нея без съответното разрешение, бих създал опасност за или бих увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната или външната политика. 

 

Според степента на важност,  държавната тайна се маркира с гриф за сигурност (маркировка върху носителя на информацията):

 • „Строго секретно”;
 • „Секретно”;
 • „Поверително”. 

От друга страна, служебната тайна е нещо различно от държавната тайна. Тя се създава или съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление (общински съвет). Ако я използвам, без да имам право, мога да засегна интересите на държавата или други защитени от закона интереси. Тя се маркира с гриф за сигурност “За служебно ползване”.

Кой получава достъп до класифицирана информация?

NB! Поради важността на тази информация, като обикновен гражданин аз нямам достъп до нея. 

По силата на служебното си положение, от встъпването ми в длъжност, получавам по право достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заеманата от мен длъжност, ако съм:

 1. председателят на Народното събрание;
 2. президентът;
 3. министър-председателят;
 4. заместник-министър председател, министър или главният секретар на Министерския съвет – само ако ми се налага да я ползвам  в кръга на компетентността ми;
 5. народен представител – при взето по установения ред решение на парламентарна комисия или на Народното събрание или когато комисия или Народното събрание заседават в закрито заседание;
 6. съдия от Конституционния съд, съдия, прокурор, адвокат или следовател – само за конкретното дело;
 7. член на Висшия съдебен съвет – при взето по установения ред решение на съответната колегия или на пленума на ВСС, когато колегията или пленумът заседават в закрито заседание;
 8. главният инспектор или инспектор в Инспектората към ВСС – когато си осъществявам правомощията.

NB! Само ако съм на някоя от изброените длъжности, получавам автоматично достъп, просто защото съм на съответната позиция. Това не означава, че стига да имам някакво служебно положение, имам  неограничен достъп до класифицирана информация. Напротив, необходимо е естеството на длъжността или изпълняваната от мен конкретна задача да изискват достъп до такава информация и да съм получил разрешение от Държавна комисия по сигурността на информацията за това. 

Освен президента, председателя на Народното събрание и министър-председетеля всички останали спазваме принципа “необходимост да се знае”. Това означава, че не мога просто от любопитство да се ровя из такава информация, а само ако служебните ми задължения или конкретно възложена задача го налагат.

На какви изисквания трябва да отговарям?

За да получа разрешение за достъп до класифицирана информация, трябва:

 • да имам българско гражданство;
 • да съм навършил 18 години;
 • да имам завършено средно образование;
 • да не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер (убийство, кражба), независимо дали ми е изчистено съдебното минало (реабилитация); 
 • да бъда надежден от гледна точка на сигурността –  да няма данни, че съм извършвал дейност против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната или срещу обществения ред (шпионство, тероризъм и др.); 
 • да не страдам от психически заболявания;
 • да съм определено като надеждно лице за опазване на тайна – да няма данни, че съм укривал или съм давал невярна информациия, да не съм зависим от алкохол или наркотици и др. 

 

източник и права над материала - https://pravatami.bg/23397 

Класифицирана информация. Кой има достъп до нея?