Блог

Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

Занимавам се със строителство на жилищни сгради, чиито апартаменти след това продавам чрез партньорска фирма за недвижими имоти. Аз съм строителен предприемач.  Когато клиент дойде на оглед винаги пита: “Има ли сградата Акт 16?”, Защо Акт 16 е толкова важен?

 

Какво се крие зад заветното “получих Акт 16”?

Строителството е дълъг и продължителен процес като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт 16 – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. В закона са уредени три отделни документа със собствено предназначение при завършване на строителството – протокол обр. № 16, разрешение за ползване на строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. За строежите първа до трета категория се изисква съставянето на протокол обр. № 16 и въз основа на него на разрешение за ползване на строежа;

За четвърта и пета категория строежи се изисква издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

За шеста категория строежи  (напр. временни строежи, селскостопански построики) подобен документ не се изисква.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Повечето къщи  и жилищни сгради попадат в четвърта (жилищни и смесени сгради със средно застрояване) и пета категория строежи (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради). След като се преминат всички “мъки” – строежът е довършен и са приключили необходимите приемни изпитвания, възложителят подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация в общината. Удостоверението се издава от главния архитект на общината, който издава и разрешение за строеж. Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен. (Срокът обаче е инструктивен и от общината могат да предвидят по-дълъг срок.) Цената на административната услуга мога да проверя на сайта на общината и зависи от категорията на строежа. Документите, които са ми необходими са: документ за собственост или за право на строеж (нотариален акт); разрешение за строеж; задължителните актове и протоколи за строежите от четвърта и пета категория; окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

Акт 16 – разрешение за ползване на строеж