Блог

Имам екобизнес. Искам и екомаркировка! (ЕС)

Произвеждам от известно време матраци, които смятам, че са изцяло екологични. Поради това реших да се опитам да им сложа екомаркировка на ЕС, с която да повиша търсенето им. Но какви точно са условията, на които трябва да отговарят продуктите ми, за да я получат? Каква е процедурата за признаване на екологичност? Колко време ще отнеме и колко пари ще ми струва?

 

На първо място – какво представлява екомаркировката на ЕС?

Екомаркировката е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на търговци и производители на екологични продукти да използват лого, което гарантира екологичността на стоката им. 

Целта е, от една страна, да се популяризират стоките с екомаркировка, а от друга страна, да се насърчи производството на продукти, които имат намалено негативно въздействие върху околната среда. Всички мои стоки, отговарящи на критериите за екологичност на ЕС, могат да получат тази екомаркировката.

 

Важно! Тя не се прилага за лекарствени и ветеринарни продукти,  както и за стоки, които съдържат токсични, канцерогенни и опасни за околната среда вещества. 

Какви са критериите за екологичност?

За да получи моят продукт екомаркировка, той трябва да отговаря на определени екологични критерии. Те се създават, като се вземе предвид въздействието на стоките върху околната среда, замърсяването и животните. Продуктите са разделени в различни категории, като всяка една има свои специфични критерии. Такива  например са: да не се изпускат опасни вещества в атмосферата, химикалите да се заместват с алтернативни материали, да не се извършват експерименти върху животни и други. Мога лесно да проверя критериите на всяка една група продукти тук. На този сайт също така мога да намеря всички стоки, които носят логото на европейската екомаркировка.

Как мога да кандидатствам?

На първо място трябва да подам заявление в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). В България това е органът, който отговаря за тази дейност. 

Важно! Ако моят продукт се произвежда в няколко държави членки (например България и Франция), имам избор в коя от тях да подам заявлението. Ако пък продуктът ми се произвежда извън ЕС (Турция, Македония), то мога да изпратя молбата във всяка държава членка, в която го внасям. 

В заявлението трябва да посоча пълното описание на продукта, в коя група попада той, както и необходимата документация и информация, поискана от МОСВ. В срок от 2 месеца след получаване на молбата, МОСВ ще ме информира дали документацията е пълна. Ако не е, получавам срок от 6 месеца, за да я попълня. Ако не го направя, заявлението ми ще бъде автоматично отхлърлено.

Важно! Ако МОСВ установи, че моят продукт съответства на критериите за екомаркировка на ЕС, ще ми бъде предоставен регистрационен номер на продукта. След това ще трябва да сключа договор с МОСВ, който да определи условията за ползване на екомаркировката. Това включва например клаузи за отнемането й, както и описание на начините за ползване. 

Трябва ли да заплатя някаква сума?

От мен се изисква да платя еднократна такса на МОСВ за обработка на заявлението. Нейният размер се определя в зависимост от големината на предприятието ми:

  • 200 – 350 евро за микропредприятие;
  • 200 – 600 евро за малки, средни предприятия и такива от развиващи се страни (като например България, Аржентина и Русия);
  • 200 – 2000 евро за всички останали предприятия. 

Важно! Ако фирмата ми е регистрирана по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), таксата за кандидатстване е с 30% по-ниска. Ако пък е  сертифицирана по ISO 14001 – с 15%. Нямам право да използвам и двете намаления едновременно обаче. Също така, таксата трябва да бъде платена в предоставения ми срок, в противен случай няма да мога да използвам екомаркировката. 

Освен еднократната сума МОСВ изисква от мен и заплащане на годишна такса в размер на 500 лв. Ако реша да кандидатствам в чужбина, годишната такса не може да надвишава 25 000 евро за големи предприятия и 18 750 евро за малки и средни. 

Важно! Ако са налице разходи при проверката за изпълнение на критериите, аз ще трябва да ги заплатя. Такива разходи могат да бъдат например пътните за извършване на проверка извън България. 

Как изглежда екомаркировката на ЕС и къде се поставя?

Емблемата на екомаркировката мога да намеря тук. След като сключа договора мога да я поставя заедно с регистрационния ми номер върху продукта. Тя може да се използва и върху рекламните материали, свързани с него. 

Може ли екомаркировката да ми бъде отнета след като вече съм я получил?

Mинистерството редовно и без предизвестие ще проверява дали продуктът ми все още отговаря на критериите за екомаркировка, като аз съм длъжен да позволя предприемането на всички необходими проучвания за тази цел. Това включва например предоставяне на достъп до помещенията, в които произвеждам съответния продукт.

Важно! Ако бъде установено, че стоката ми вече не е екологична, ще бъда задължен да премахна логото от нея. В този случай нямам право да искам възстановяване на таксите, които съм заплатил при получаването на екомаркировката. 

 

https://pravatami.bg/23665 

Имам екобизнес. Искам и екомаркировка! (ЕС)